PRO-VET-FARM GDAŃSK JEST CZŁONKIEM GRUPY PRO-WET

Regulamin

Regulamin platformy internetowej

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Platforma internetowa Pro-Vet-Farm, dostępna pod adresem internetowym www.pro-vet-farm.artnet.pl, prowadzony jest przez firmę PRO-VET-FARM GDAŃSK S.C., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692525100, REGON 362180680.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej.

 

§ 2

Definicje:

1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRO-VET-FARM GDAŃSK S.C., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692525100, REGON 362180680

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.

4. Platforma platforma zamówień internetowych prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pro-vet-farm.artnet.pl.

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Platformie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Platformie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt z Hurtownią

 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Cechowa 7, 83-000 Pruszcz Gdański

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@pro-vet-farm.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (58) 345 77 42; (58) 345 59 85

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 76 8335 0003 0100 1711 2000 0010

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:30 – 16:00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu w Platformie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3. Ceny podane w Platformie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt powiększona o wartość podatku VAT.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Platformie internetowej

 

1. Aby założyć Konto w Platformie, należy dostarczyć do Hurtowni (osobiście jub mailowo) niezbędne dokumenty:

 

a) Zakłady lecznicze dla zwierząt:

 

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,

  • kopia dokumentu nadania numeru NIP i REGON.

  • wpis zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (uchwała Izby Lekarsko – Weterynaryjnej)

  • dodatkowo (jeżeli Państwo posiadają) to decyzje (pozwolenie) na posiadanie w celach medycznych środków odurzających i psychotropowych

b) inne podmioty

 

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

  • kopia dokumentu nadania numeru NIP i REGON.

  • jeżeli jest to kserokopia zgłoszenia rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii

 

2. Założenie Konta w Platformie jest darmowe i możliwe tylko i wyłącznie przez pracowników Hurtowni.

3. Dla Klientów hurtowni proces logowania się poprzez podanie jako login adresu mailowego, przykładowego hasła, a wpóźniejszym etapie resetowaniu oraz nadawaniu hasła do pierwszego logowania za pomocą poczty elektronicznej.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Platformy;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. kliknąć przycisk "Finalizuj zamówienie",

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

5. kliknąć przycisk "Realizuj zamówienie" aby dokonać transakcji.

6. Minimum logistyczne na darmowy dowóz w zasięgu naszych kierowców to 200zł (w przypadku zamówień poniżej 200zł - naliczane 5zł za transport, a poniżej 100zł - 10zł).

7. Minimum logistyczne na darmową dostawę przez firmę zewnętrzną (poza zasięg kierowców) to 500zł (w przypadku zamówień poniżej - naliczane 15zł za przesyłkę).

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Cechowa 7, 83-000 Pruszcz Gdański

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

b. Płatność kurierowi za pobraniem.

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

3. Dostawy na terenie województwa pomorskiego świadczymy za pomocą własnego transportu, pozostały obszar przy pomocy wyspecjalizowanego operatora logistycznego.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w dziale sprzedaży.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w

Platformie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie uprzednio uzgodnionym z działem sprzedaży.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 11

Reklamacja

 

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

§ 12

Dane osobowe w Platformie internetowej

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowej jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy internetowej mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między PRO-VET-FARM GDAŃSK S.C., a Klientem jest Sąd właściwy miejscowo dla PRO-VET-FARM GDAŃSK S.C.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży. Zdobyła zaufanie klientów dzięki rzetelnej realizacji zamówień przez wiele lat.

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Zamówienia wykonane przed godziną 10:00 w określone dni realizowane są tego samego dnia.

BEZPIECZNA WYSYŁKA

Dzięki sprawnej obsłudze magazynu i doświadczonym kierowcom paczka zostanie bezpiecznie dostarczona w odpowiednich dla niej warunkach.